کارخانهنرخقیمت
فولاد گستر آتیه سپاهانسوپر ویژه۴۸۰۰
مجتمع فولاد خراسانسوپر ویژه یکدست4100
فولاد گستر آتیه سپاهانویژه۴۸۰۰
فولاد گستر آتیه سپاهانیک۴۷۰۰
فولاد گستر آتیه سپاهاندو۴۷۰۰
فولاد گستر آتیه سپاهانسه۴۵۰۰
فولاد گستر آتیه سپاهانآلیاژی۴۵۰۰
سهند آذر آسیاآلیاژی مکانیکی4650
آذر غلطکآلیاژی یکدست3790
سهند آذر آسیاپرس حلب نو4500
سهند آذر آسیاپرس حلبکهنه 3550
فولاد سامانحلب فله4100
سهند آذر آسیاحلبنو4610
فولاد شهریارپرس ویژه4810
فولاد کالا فوکا (انبار توکا تدارک)بدنه باز خودرو4020
فولاد سازان جمسبکبار 3600
فولاد اسپریسسنگین4660
فوکا صنعت صبا (انبار شماره دو)پرس بدنهیک 3600
سهند آذر آسیاپرس بدنه خودرو4300
ذوب آهن البرز غربپرس بدنه کتابی یک4100
فولاد سلفچگانپرس بدنه یک4600
فولاد سلفچگانپرس بدنه دو4600
فولاد کویر دامغانچدنیکدست5450
فولاد سلفچگانچدن یکدستتمیز 3900
فولاد اسپریسکم ارزش3910
فولاد گستر آتیه سپاهانپرس خودرو۴۵۰۰
فولاد اسپریسگالوانیزهنو 4340
فوکا صنعت صبا (انبار شماره دو)فیلتر سوختهو اگزوز 3850
فولاد سلفچگانپلیسهپوشالی 3750
فولاد سلفچگانپلیسه پوشالی 3750