کارخانهنرخقیمت
فولاد گستر آتیه سپاهانسوپر ویژه‌ 6000
مجتمع فولاد خراسانسوپر ویژه یکدست4100
فولاد گستر آتیه سپاهانویژه۴۸۰۰
فولاد گستر آتیه سپاهانیک۴۷۰۰
فولاد خوزستانیک سنگین5220
فولاد گستر آتیه سپاهاندو۴۷۰۰
فولاد گستر آتیه سپاهانسه۴۵۰۰
فولاد گستر آتیه سپاهانآلیاژی۴۵۰۰
سهند آذر آسیاآلیاژی مکانیکی5950
آذر غلطکآلیاژی یکدست3790
فولاد اسپریسپرس حلب نو6380
سهند آذر آسیاپرس حلبکهنه 3550
فولاد شهریارحلب فله5820
سهند آذر آسیاحلبنو4610
فولاد شهریارپرس ویژه4810
فولاد کالا فوکا (انبار توکا تدارک)بدنه باز خودرو4020
فولاد سازان جمسبکبار 3600
فولاد اسپریسسنگین6380
فوکا صنعت صبا (انبار شماره دو)پرس بدنهیک 3600
فولاد گستر آتیه سپاهانپرس بدنه خودرو6000
ذوب آهن البرز غربپرس بدنه کتابی یک4100
فولاد گستر آتیه سپاهانپرس بدنه یک6000
فولاد گستر آتیه سپاهانپرس بدنه دو6000
فولاد کویر دامغانچدنیکدست5450
فولاد سلفچگانچدن یکدستتمیز 3900
فولاد اسپریسکم ارزش5430
فولاد گستر آتیه سپاهانپرس خودرو۴۵۰۰
فولاد اسپریسگالوانیزهنو 4340
فوکا صنعت صبا (انبار شماره یک)فیلتر سوختهو اگزوز 5450
فولاد سلفچگانپلیسهپوشالی 3750
فولاد سلفچگانپلیسه پوشالی 3750