یزد چهار
شهرستان اشکذر
تغییر قیمت افزایش🡹
تاریخ از 1398/10/03
درجه قیمت
سوپرویژه3320
ویژه3300
یک3290
دو3290
آلیاژی3290
پرس حلب2500
پرس بدنه2950
چدن2800
پلیسه1890