فولاد مبنا
شهرستان اهواز
تغییر قیمت افزایش🡹
تاریخ از 1398/10/10
درجه قیمت
ویژه3310
یک3310
دو3280
آلیاژی2800
پرس حلب2960
پرس بدنه3260
حلب2300