مجتمع فولاد خراسان (انبار یک)
شهرستان نیشابور
تغییر قیمت افزایش🡹
تاریخ از 1398/09/05
درجه قیمت
سوپرویژه3230
ویژه3230
یک3150
دو3050
آلیاژی3050
چدن3050