فولاد خوزستان
شهرستان اهواز
تغییر قیمت افزایش🡹
تاریخ از 1398/09/13
درجه قیمت
سوپرویژه3077
ویژه2900
یک2900
دو2870
پرس حلب2450
پرس بدنه2850
پرس خودرو2850
حلب2350