فولاد کالا فوکا (انبار توکا تدارک)
شهرستان شهرضا
تغییر قیمت افزایش🡹
تاریخ از 1398/11/21
درجه قیمت
سوپرویژه4090
ویژه4070
یک4040
دو4020
آلیاژی3800
پرس حلب3200
پرس بدنه3650
پرس بدنه یک3650
پرس بدنه دو3650
پرس خودرو3650
حلب3200
بدنه باز خودرو4020