پارمیدا فولاد
شهرستان اشکذر
تغییر قیمت افزایش🡹
تاریخ از 1398/11/23
درجه قیمت
ویژه4000
یک4000
دو4000
سه4000
آلیاژی3900
پرس حلب3300
پرس بدنه3700
چدن3900
حلب900