مجتمع فولاد خراسان
شهرستان نیشابور
تغییر قیمت افزایش #ثابت🡹
تاریخ از 1398/11/26
درجه قیمت
سوپرویژه4200
ویژه4200
یک4100
دو4100
سه1500
آلیاژی4100
چدن4100