فولاد پارس هفت تپه
شهرستان شوش
تغییر قیمت افزایش🡹
تاریخ از 1398/12/09
درجه قیمت
ویژه4230
یک4200
دو4180
آلیاژی3980
آلیاژی مکانیکی3980
حلب فله3580
چدن3980
حلب3580