مجتمع تولیدی و صنعتی شمش انزلی
شهرستان انزلی
تغییر قیمت کاهش🡻
تاریخ از 1399/01/28
درجه قیمت
سوپرویژه4000
ویژه3980
یک3960
آلیاژی3890
چدن3890