فولاد ماهان طوبی
شهرستان اردکان
تغییر قیمت افزایش🡹
تاریخ از 1399/03/24
درجه قیمت
سه3110
آلیاژی4100
پرس حلب3250
پرس بدنه4010
چدن4100
سبک4120