ذوب آهن آسیا
شهرستان گرمسار(ایوانکی)
تغییر قیمت افزایش🡹
تاریخ از 1399/03/26
درجه قیمت
سوپرویژه4800
ویژه4750
یک4700
دو4650
سه4600
آلیاژی3900
چدن3900