مجتمع ذوب آهن دُرفک شمال
شهرستان رشت
تغییر قیمت افزایش🡹
تاریخ از 1399/03/26
درجه قیمت
ویژه4400
یک4370
دو4270
سه4170
آلیاژی3900
چدن3900