سهند آذر آسیا
شهرستان بستان آباد (تیکمه داش)
تغییر قیمت افزایش🡹
تاریخ از 1399/03/28
درجه قیمت
سوپرویژه4550
ویژه4520
یک4490
دو3950
آلیاژی4250
آلیاژی مکانیکی3950
پرس حلب3450
چدن4250
پرس خودرو4250