فولاد سامان
شهرستان مهریز
تغییر قیمت افزایش🡹
تاریخ از 1399/03/26
درجه قیمت
سوپرویژه4600
ویژه4600
یک4550
دو4450
سه4400
آلیاژی3850
پرس حلب3500
چدن3850