فولاد کویر دامغان
شهرستان دامغان
تغییر قیمت افزایش🡹
تاریخ از 1399/04/02
درجه قیمت
ویژه4580
یک4540
دو4480
سه4240
چدن5320
چدن یکدست5320
سبک4240