فولاد کالا فوکا (انبار نوگا تدارک)
شهرستان شهرضا
تغییر قیمت افزایش🡹
تاریخ از 1399/04/03
درجه قیمت
سوپرویژه4420
آلیاژی4050
پرس بدنه4000
پرس خودرو4000
حلب3450
سبک4370
سنگین4410