فولاد سلفچگان
شهرستان قم
تغییر قیمت افزایش🡹
تاریخ از 1399/04/04
درجه قیمت
سوپرویژه4800
ویژه4730
یک4690
دو4500
سه3750
آلیاژی4050
پرس حلب3470
پرس بدنه4420
پرس بدنه یک4420
پرس بدنه دو4420
چدن4070
چدن یکدست4070
پلیسه4050
پلیسه پوشال4050