ذوب آهن البرز غرب
شهرستان ابهر
تغییر قیمت افزایش🡹
تاریخ از 1399/04/04
درجه قیمت
ویژه4700
یک4670
دو4620
آلیاژی4430
پرس حلب3730
پرس بدنه4130
پرس بدنه دو4130
چدن4430