فولاد اسپریس
شهرستان ساوه
تغییر قیمت افزایش🡹
تاریخ از 1399/04/04
درجه قیمت
ویژه4660
آلیاژی3710
حلب فله3370
چدن3610
کم ارزش3710
گالوانیزه4510
حلب3370
سبک4510
سنگین4660