فوکا صنعت صبا (انبار شماره دو)
شهرستان زنجان
تغییر قیمت افزایش🡹
تاریخ از 1399/04/05
درجه قیمت
ویژه4690
یک4670
دو4670
آلیاژی4150
پرس حلب3550
پرس بدنه4100
چدن4150
پرس خودرو4450