فوکا صنعت صبا (انبار شماره یک)
شهرستان زنجان
تغییر قیمت افزایش🡹
تاریخ از 1399/04/05
درجه قیمت
سوپرویژه4720
ویژه4690
یک4670
دو4670
آلیاژی4150
پرس حلب3750
پرس بدنه4150
چدن4150
پرس خودرو4450