" /> نرخ کارخانجات
یزد چهار
شهرستان اشکذر
تغییر قیمت افزایش🡹
تاریخ از 1398/10/03

سوپرویژه 3320
ویژه 3300
یک 3290
دو 3290
آلیاژی 3290
پرس حلب کتابی 2500
پرس بدنه 2950
چدن 2800
پلیسه 1890