" /> نرخ کارخانجات
فولاد اسپریس
شهرستان ساوه
تغییر قیمت کاهش🡻
تاریخ از 1398/11/26

سوپرویژه 4290
ویژه 4290
یک (سنگین) 4290
دو (سبک) 4290
آلیاژی 3860
حلب فله 3160
چدن 3860
کم ارزش 3860
گالوانیزه نو 4290
حلب فله 3160