بالا بردن سطح عملکرد مشتریان  و حفظ وفا داری پایدار در جهت تحقق استراتژی‌ها‏  یکی از اهداف زیربنایی این شرکت می باشد .از این رو شرکت مبین فولاد آسیا به منظورگسترش همکاری  و  جبران برخی هزینه های عملیاتی  مشتریان با توجه به پتانسیل ها و تعهدات آنان اقدام به پرداخت پاداش می نماید و همچنین  تیم بازرگانی ما در پایان هر سال بر اساس عملکرد مشتریان پایدار به منظور قدر دانی ، پاداش های نقدی و غیر نقدی ارزشمندی نیز اختصاص می دهد.
 

با ما در تماس باشید