2019/09/01

نقطه ذوب فولاد چند است؟

نقطه ذوب فولاد بستگی به آلیاژ فولادی دارد که از آن صحبت میکنید. اصطلاح آلیاژ این روز ها اشتباه استفاده می شود، به خصوص بین دوچرخه []