2019/10/20

ضایعات شوفاژ چیست و چگونه به وجود می‌آید؟

سالهاست که بخاری‌های قدیمی و وسایل سنتی برای تامین گرما در محیط، جای خود را به شوفاژ ها داده‌اند. این وسیله مشکلات زیادی را از بشر []