2019/11/22
فاکتورهای کشف قیمت ضایعات فلزی

فایل صوتی-فاکتورهای کشف قیمت ضایعات فلزی

قراضه فلز ترکیبی از فلزات دور ریز بدست آمده از مواد و محصولات فلزی است، به نحوی که به همان شکل قابل استفاده نباشد. جالب است […]
2019/09/01
قیمت گذاری ضایعات

فاکتورهای کشف قیمت ضایعات فلزی

ضایعات فلزی چیست؟ به عبارت ساده ، قراضه فلزی ترکیبی از فلزات دورریز ، مواد فلزی و هر محصول حاوی فلز که قادر به تولید محصول […]