2019/09/01

تولید آهن اسفنجی

آهن اسفنجی یا همان آهن تقلیل یافته ( DRI ) شکلی از آهن است که می توان آن را به طور مستقیم و از طریق یک []