2019/07/20
ناخالصی قراضه

ناخالصی های قراضه چیست +انواع ناخالصی در قراضه

با قراضه آهن عناصرمزاحمی  وارد فولاد می شود، که به این عناصر ناخالصی های قراضه آهن گفته می شود . ناخالصی ها در قراضه میتواند آسیب […]