2019/10/25

کارخانه فولاد مبارکه اصفهان

کشور ما در زمنیه ی تولید ضایعات آهن  ،  دارای بهترین و معتبرترین کارخانه هاست که  یکی از بزرگترین مجتمع هایی که در تولید فولاد و  []