2019/11/22

فاکتورهای کشف قیمت ضایعات فلزی

قراضه فلز ترکیبی از فلزات دور ریز بدست آمده از مواد و محصولات فلزی است، به نحوی که به همان شکل قابل استفاده نباشد. جالب است []