عوامل تاثیرگذار بر ضایعات

2022/02/16

عوامل طبیعی تاثیر گذرا بر قیمت ضایعات آهن

فصل طوفان برای شهر های طوفان خیز مثل  دریای کارائیب، خلیج مکزیک و اقیانوس اطلس از ابتدای ژوئن تا پایان نوامبر هر سال ادامه دارد. با []