2020/01/09

فایل صوتی-فواید روش فورج آهن

فورج، روش پردازشی است که با تحت فشار قرار دادن صفحات فولادی صورت می‌گیرد. در روش فورج، ورقه یا شمش فلزی توسط کوره‌ای با فرکانس متوسط []
2019/12/08

فواید روش فورج آهن

فورج ، روش پردازشی است که با تحت فشارقرار دادن صفحات فولادی صورت میگیرد.در روش فورج،ورقه یا شمش فلزی توسط کوره ای با فرکانس متوسط ​​تا []