موفقیت در کارآفرینی و کسب و کار

2020/01/05

گفتگوی علی خادم الرضا با آقایان ناصر صحرایی و امیر صحرایی در رادیو کارآفرینی

نقل قول از علی خادم الرضا – رادیو کارآفرینی: میهمانان این قسمت از رادیو کارآفرینی دو دوست گرامی، آقایان ناصر صحرایی و امیر صحرایی هستند. کارآفرینان []